เกี่ยวกับเรา

“ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ (True Innovation Awards)” จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างเวทีแห่งโอกาสให้กับนวัตกรไทยได้นำเสนอ และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมให้ก้าวไกล เพื่อสร้างศักยภาพให้พร้อมกับการแข่งขันระดับนานาชาติ และก่อให้เกิดความตระหนักในสังคมไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยในปีนี้มีการเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ในรูปแบบเกมส์การแข่งขัน (Game Show) เพื่อถ่ายทอดแนวคิดนวัตกรรมในรูปแบบรายการที่มีสาระ พร้อมความบันเทิงให้กับผู้ชม โดยนวัตกรรมต้องมีคุณค่า ประโยชน์ และถูกยอมรับจากผู้ใช้งานจริง


ที่มาและวัตถุประสงค์

การประกวด “ทรู อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเข้าใจความสำคัญของนวัตกรรม การประกวดจึงเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกทำการฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานอย่างเป็นระบบ ผู้ร่วมแข่งขันที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสต่อยอดผลงานในเชิงธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัท ทรูฯ ซึ่งนวัตกรรมที่โดดเด่นจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลงานนวัตกรรมก้าวสู่เวทีนานาชาติต่อไป หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม โครงการ “True Innovation Awards” ในแต่ละครั้งจะมีการปรับกรอบความคิด เพื่อให้การประกวดสามารถคัดเลือกนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจขณะนั้น การปรับกรอบแนวคิดจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมอยู่เสมอ ซึ่งนวัตกรรมที่เข้าประกวดต้องสามารถพัฒนาได้จริงโดยความรู้ของคนไทยและเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การประกวดจะจัดในรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำเสนอผลงาน พร้อมสาธิต และพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่เข้าร่วมประกวดสามารถใช้งาน และแก้ปัญหาได้จริง โดยการประกวด “True Innovation Awards” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The New Era” ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ต่อยอดความสำเร็จจากกระแสตอบรับที่ดี จากหลายฝ่าย ทั้งผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงผู้ชมทางบ้าน ต่อรายการที่ออกอากาศในปีที่ผ่านมา